Baza przedsiębiorców - osób fizycznych z terenu gminy Bojszowy

wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej

 

Podstawą prawną do zamieszczenia danych z ewidencji działalności gospodarczej są następujące przepisy:

 

 

Art. 7a

1. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

2. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

 

 

Art. 23

1. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

Art. 24

1. Ewidencja jest jawna.

2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji i do przeglądania akt ewidencyjnych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji.

3. Domniemywa się, że dane wpisane do ewidencji są prawdziwe. Jeżeli dane wpisano do ewidencji niezgodnie ze zgłoszeniem przedsiębiorcy lub bez tego zgłoszenia, przedsiębiorca ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

 


 

Nr rejestracji

10

Imię i nazwisko

Antoni Broncel

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1974-04-26

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 82

Nr telefonu

(032) 328 95 27

Rodzaj prowadzonej działalności

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 


 

Nr rejestracji

103

Imię i nazwisko

Regina Mrzyk

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1991-05-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Dąbrowskiej 6

Nr telefonu

(032) 218 94 71

Rodzaj prowadzonej działalności

93.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

 


 

Nr rejestracji

12

Imię i nazwisko

Czesław Piekorz

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1973-01-08

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Jedlińska 60

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

20.30.Z - Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

20.51.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna   

36.13.Z - Produkcja mebli kuchennych

36.12.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała

36.14.A - Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej

52.44.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

126

Imię i nazwisko

Czesław Janosz

Nazwa podmiotu

Usługi Transportowe

Data rejestracji

1990-12-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Miedzyrzecze ul. Lisia 70

Nr telefonu

(032) 218 93 39

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

131

Imię i nazwisko

Sławomir Stanek

Nazwa podmiotu

F.H.U. A*S

Data rejestracji

1991-09-14

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Stalmacha 19

Nr telefonu

(032) 218 90 06

Rodzaj prowadzonej działalności

52.63.A - Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową

55.30.B - Placówki gastronomiczne pozostałe

36.13.Z - Produkcja mebli kuchennych

45.25.D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich

45.31.A - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

45.31.B - Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

45.32.Z - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego  ogrzewania i wentylacyjnych

45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

45.34.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 


 

Nr rejestracji

148

Imię i nazwisko

Janusz Jankowski

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1990-10-05

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Chmielna 17

Nr telefonu

(032) 218 92 85

Rodzaj prowadzonej działalności

52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

 


 

Nr rejestracji

159

Imię i nazwisko

Gabriel Lotawiec

Nazwa podmiotu

Handel i Usługi

Data rejestracji

1992-01-20

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 32

43-220 Bojszowy ul. Bliska 1

Teren kraju

Nr telefonu

0 603 399 724

Rodzaj prowadzonej działalności

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

52.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów  alkoholowych i bezalkoholowych

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek

74.14.A - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

80.42.B - Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

72.50.Z - Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego

 


 

Nr rejestracji

169

Imię i nazwisko

Józef Fuchs

Nazwa podmiotu

Zakład i Sklep Fotograficzny

Data rejestracji

1992-03-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 41

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

74.81.Z - Działalność fotograficzna

 


 

Nr rejestracji

178

Imię i nazwisko

Bernard Wróbel

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1992-04-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gościnna 10

Nr telefonu

(032) 218 91 04

Rodzaj prowadzonej działalności

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 


 

Nr rejestracji

19

Imię i nazwisko

Hubert Tatoj

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1986-09-01

Adres prowadzenia działalności

 

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 162

 

Nr telefonu

(032) 218 95 22

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

20

Imię i nazwisko

Wilhelm Hachuła

Nazwa podmiotu

Instalcje Hydrauliczne

Data rejestracji

1983-06-20

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Dąbrowskiej 53

Miedźna-Wola ul. Pszczyńska /Stacja Paliw/

43-220 Bojszowy ul. Równa 1

Teren całego kraju

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

45 - Budownictwo

28 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych,

z wyłączeniem maszyn i urządzeń

50.50.Z - Sprzedaż detaliczna paliw

50.30.A - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

50.30.B - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

74.20.A - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

25 - Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw

sztucznych

 


 

Nr rejestracji

207

Imię i nazwisko

Antonina Madej

Nazwa podmiotu

Biuro rachunkowe "NINA" - doradztwo podatkowe

Data rejestracji

1992-06-10

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Gromadzka 47

Nr telefonu

(032) 218 93 62

Rodzaj prowadzonej działalności

74.12.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

65.21.Z - Leasing finansowy  

67.13.Z - Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

72.10.Z - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

72.21.Z - Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania

74.14.A - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.87.B - Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.42.B - Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

 


 

Nr rejestracji

22

Imię i nazwisko

Stanisław Jakubiec

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1986-12-31

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 61

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspe -cjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 


 

Nr rejestracji

221

Imię i nazwisko

Danuta Kasperczyk

Nazwa podmiotu

„Mineral - Dan"

Data rejestracji

1995-07-12

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Stalmacha 31

43-150Bieruń ul. Wawelska 28

43-220 Bojszowy ul. Pancerniaków 67

Nr telefonu

(032) 218 98 42

Rodzaj prowadzonej działalności

66.01.Z - Ubezpieczenia na życie 

66.02.Z - Fundusze emerytalno-rentowe

66.03.Z - Ubezpieczenia pozostałe

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjali- zowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów  alkoholowych i bezalkoholowych

52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona  poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

51.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

 


 

Nr rejestracji

228

Imię i nazwisko

Danuta Bogocz

Nazwa podmiotu

„Sklep Wielobranżowy”

Data rejestracji

1992-10-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 205

Nr telefonu

(032) 218 99 73

Rodzaj prowadzonej działalności

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewy-

specjalizowanych sklepach

 


 

Nr rejestracji

23

Imię i nazwisko

Marian Stompor

Nazwa podmiotu

Zakład Betoniarsko – Kamieniarski

Data rejestracji

1989-06-15

Adres prowadzenia działalności

43-220  Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna 47

Nr telefonu

(032) 218 93 82

Rodzaj prowadzonej działalności

26.61.Z - Produkcja betonowych wyrobów budowlanych

26.70.Z - Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa

 


 

Nr rejestracji

238/92

Imię i nazwisko

Bogusław Noga

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1993-01-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy, ul. Żytnia 17

Nr telefonu

(032) 218 92 92

Rodzaj prowadzonej działalności

29.42.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu

31.10.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów,

52.72.Z - Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

29.43.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

239

Imię i nazwisko

Irena Siwy

Nazwa podmiotu

Restauracja "Łowiecka"

Data rejestracji

1993-01-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Jedlińska 2

Nr telefonu

(032) 218 92 33

Rodzaj prowadzonej działalności

55.30.A – Restauracja

 


 

Nr rejestracji

251

Imię i nazwisko

Henryk Kuźnik

Nazwa podmiotu

„GAMA”

Data rejestracji

1993-02-17

Adres prowadzenia działalności

Pszczyna ul. Górnośląska 15

43-220 Bojszowy ul. Gwardzistów 17

Nr telefonu

(032) 218 92 21

Rodzaj prowadzonej działalności

51.90.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa

32.30.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji  sprzętu radiowo- telewizyjnego oraz sprzętu do

operowania dźwiękiem i obrazem

 


 

Nr rejestracji

26

Imię i nazwisko

Franciszek Solarczyk

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1989-07-20

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Równa 23

Nr telefonu

(032) 218 92 14

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

264

Imię i nazwisko

Paweł Urbańczyk

Nazwa podmiotu

Lakiernictwo Pojazdowe

Data rejestracji

1993-04-23

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Złoty Łan 1

Nr telefonu

(032) 328 92 39

Rodzaj prowadzonej działalności

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

 


 

Nr rejestracji

271

Imię i nazwisko

Alojzy Piekorz

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1993-05-21

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Średnia 7

Nr telefonu

(032) 218 91 45

Rodzaj prowadzonej działalności

45.25.D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich

 


 

Nr rejestracji

273

Imię i nazwisko

Andrzej Czyrwik

Nazwa podmiotu

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski  "U Andrzeja"

Data rejestracji

1993-05-24

Adres prowadzenia działalności

43-220 Jedlina ul. Wolska

Nr telefonu

(032) 218 96 60

Rodzaj prowadzonej działalności

15.11.Z - Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików

15.13.A - Produkcja konserw, przetworów z mięsa,  podrobów mięsnych i krwi

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa

51.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

 


 

Nr rejestracji

282

Imię i nazwisko

Zdzisław Wyroba

Nazwa podmiotu

(032) 218 93 63

Data rejestracji

1989-01-15

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Gromadzka 38

Nr telefonu

(032) 218 93 63

Rodzaj prowadzonej działalności

36.13.Z - Produkcja mebli kuchennych

36.12.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała

36.14.A - Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej

20.51.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna   

 


 

Nr rejestracji

283

Imię i nazwisko

Małgorzata Stompor

Nazwa podmiotu

Cukiernia – Artykuły Rolno-Spożywcze i Przemysłowe

Data rejestracji

1993-09-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna 76

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

15.81.B - Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych

15.82.Z - Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

52.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów  alkoholowych i bezalkoholowych

 


 

Nr rejestracji

308

Imię i nazwisko

Leon Drobiczek

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1993-12-06

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Pomnikowa 2

43-220 Międzyrzecze ul. Żubrów

Nr telefonu

(032) 218 93 53

Rodzaj prowadzonej działalności

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

52.47.B - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

 


 

Nr rejestracji

309

Imię i nazwisko

Henryk Liszka

Nazwa podmiotu

Mechanika Pojazdowa

Data rejestracji

1993-12-16

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Korzeniska 60

Nr telefonu

(032) 218 94 55

Rodzaj prowadzonej działalności

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

50.30.B - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

50.50.Z - Sprzedaż detaliczna paliw

 


 

Nr rejestracji

315

Imię i nazwisko

Piotr Wróbel

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1994-01-04

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Jedlińska 61

Nr telefonu

(032) 218 91 51

Rodzaj prowadzonej działalności

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 


 

Nr rejestracji

330

Imię i nazwisko

Waldemar Gruchlik

Nazwa podmiotu

FHU SABREX

Data rejestracji

1994-03-05

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Klubowa 5

Nr telefonu

(032) 328 92 95

Rodzaj prowadzonej działalności

55.40.Z - Bary

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

92.71.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

70.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

80.42.B - Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

74.87.B - Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

332

Imię i nazwisko

Krzysztof Boryś

Nazwa podmiotu

BKB – ELEKTRO

 

Data rejestracji

1994-02-21

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Równa 18

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

45.31 - Wykonywanie instalacji elektrycznych

45.31.A - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

45.31.B - Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

45.31.C - Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów

45.31.D - Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych

45.25.A - Stawianie rusztowań  

45.33 - Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego  ogrzewania i wentylacyjnych

45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

45.33.C - Wykonywanie instalacji gazowych

45.34.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

60.24.A - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi

45.44.A - Malowanie

74.70.Z - Sprzątanie i czyszczenie obiektów

45.21.C - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych

45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

51.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych

51.86.Z - Sprzedaż  hurtowa  części elektronicznych

51.90.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa

52.44.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.45.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo- telewizyjnych i instrumentów muzycznych

52.72.Z - Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

52.63.A - Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową

52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona  poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 


 

Nr rejestracji

344

Imię i nazwisko

Alojzy Fuchs

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1994-05-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Świętego Jana 70

Nr telefonu

(032) 218 96 25

Rodzaj prowadzonej działalności

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 


 

Nr rejestracji

346

Imię i nazwisko

Genowefa Stalmach

Nazwa podmiotu

KRYSTAL  Artykuły Motoryzacyjne i Przemysłowe

Data rejestracji

1994-06-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 49

Nr telefonu

(032) 218 98 46

Rodzaj prowadzonej działalności

50.30.B - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych   sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

45.33.C - Wykonywanie instalacji gazowych

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

51.57.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 


 

Nr rejestracji

351

Imię i nazwisko

Teodor Polko

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1994-07-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Dąbrowskiej 17

Nr telefonu

(032) 218 90 94

Rodzaj prowadzonej działalności

45.25.D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich 

 


 

Nr rejestracji

355

Imię i nazwisko

Natalia Pudełko

Nazwa podmiotu

Hurtownia Odzieży

Data rejestracji

1994-08-16

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Mokra 3

Nr telefonu

(032) 218 93 14

Rodzaj prowadzonej działalności

52.42.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży

52.44.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.33.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

51.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

 


 

Nr rejestracji

357

Imię i nazwisko

Bolesław Kapica

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1994-10-15

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Kopalniana 1

Nr telefonu

(032) 218 93 49

Rodzaj prowadzonej działalności

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów  metalowych, farb i szkła

52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona  poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

358

Imię i nazwisko

Piotr Marszałek

Nazwa podmiotu

Blacharstwo Samochodowe

Data rejestracji

1994-10-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Kowola 7

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

 


 

Nr rejestracji

361

Imię i nazwisko

Jerzy Rozmus

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1994-11-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Ogrodnicza 1

Nr telefonu

(032) 218 97 88

Rodzaj prowadzonej działalności

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

 


 

Nr rejestracji

363

Imię i nazwisko

Teresa Hachuła

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1994-11-17

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Stalmacha 25

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 72

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

55.40.Z - Bary

52.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

74.87.B - Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

368

Imię i nazwisko

Mirosław Niemiec

Nazwa podmiotu

Sklep Wielobranżowy "MIRA"

Data rejestracji

1995-01-02

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Jedlińska 2

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

92.71.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

52.33.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

 


 

Nr rejestracji

369

Imię i nazwisko

Czesław Czarnynoga

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1995-01-02

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 60

Nr telefonu

(032)  218 90 81

Rodzaj prowadzonej działalności

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 


 

Nr rejestracji

374

Imię i nazwisko

Kazimierz Broncel

Nazwa podmiotu

ADS

Data rejestracji

1995-01-31

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 10

Nr telefonu

(032)  218 90 60

Rodzaj prowadzonej działalności

92.31.G - Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.11.B - Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej

 


 

Nr rejestracji

377

Imię i nazwisko

Ryszard Gondzik

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1995-02-11

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Trzcinowa 11

Nr telefonu

(032) 328 92 22

Rodzaj prowadzonej działalności

52.72.Z - Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

45.31.A - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

45.31.B - Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

45.31.D - Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych

 


 

Nr rejestracji

378

Imię i nazwisko

Mirosław Stekla

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1995-03-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Szczęsna 9

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

 


 

Nr rejestracji

387

Imię i nazwisko

Jerzy Benisz

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1995-05-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Trzcinowa 21

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

60.23.Z - Transport lądowy pasażerski, pozostały

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

 


 

Nr rejestracji

397

Imię i nazwisko

Teresa Kumor

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1995-08-01

Adres prowadzenia działalności

Bielsko Biała SDH "KLIMCZOK"

Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska D.H. "Gwarek" 6

Nr telefonu

(032) 328 94 19

Rodzaj prowadzonej działalności

52.48.C - Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii

52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona  poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

40

Imię i nazwisko

Józef Chrobok

Nazwa podmiotu

„Hydrobet”

Data rejestracji

1983-08-22

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Miedzyrzeczna 9

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 218 93 86

Rodzaj prowadzonej działalności

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

71.32.Z - Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych

45.50.Z - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

45.21.C - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych

29.24.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej

niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

402

Imię i nazwisko

Eugeniusz Blacha

Nazwa podmiotu

Sklep spożywczo – przemysłowy "SANDRA"

Data rejestracji

1995-09-25

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Siewna 24

Nr telefonu

(032) 218 94 80

Rodzaj prowadzonej działalności

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 


 

Nr rejestracji

417

Imię i nazwisko

Andrzej Hachuła

Nazwa podmiotu

Usługi Budowlane

Data rejestracji

1996-02-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Chmielna 23

Nr telefonu

(032) 218 95 35 lub 0 601 949 708

Rodzaj prowadzonej działalności

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.44.A - Malowanie

45.25.D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich

45.41.Z - Tynkowanie

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 


 

Nr rejestracji

421

Imię i nazwisko

Andrzej Raszka

Nazwa podmiotu

Usługi Transportowe

Data rejestracji

1996-02-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Jedlińska 46

Nr telefonu

0 888 093 081

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.A - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

424

Imię i nazwisko

Jacek Mrzyk

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1996-02-05

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Dąbrowskiej 6

Nr telefonu

(032) 218 94 71

Rodzaj prowadzonej działalności

45.44.A - Malowanie

45.43.A - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

 


 

Nr rejestracji

430

Imię i nazwisko

Helena Kozyra

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1996-04-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Cichy Kącik 1

Nr telefonu

(032) 218 95 31

Rodzaj prowadzonej działalności

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów  alkoholowych i bezalkoholowych

 


 

Nr rejestracji

45

Imię i nazwisko

Stefan Kostka

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1989-11-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Korzenicka 104

Nr telefonu

(032) 218 94 92

Rodzaj prowadzonej działalności

36.11.Z - Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia

36.14.B - Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli

36.15.Z - Produkcja materaców

 


 

Nr rejestracji

454

Imię i nazwisko

Edward Kałęka

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1996-09-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 104

Nr telefonu

(032) 218 94 24

Rodzaj prowadzonej działalności

52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

 


 

Nr rejestracji

456

Imię i nazwisko

Jerzy Sosna

Nazwa podmiotu

P.H.U. "Taśmo-tech" Jerzy Sosna

Data rejestracji

1996-09-23

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Korzenicka 17

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 218 98 91

Rodzaj prowadzonej działalności

29.52.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i

konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa

52 - Handel detaliczny,  z  wyłączeniem  sprzedaży

pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa

artykułów użytku osobistego i domowego

 


 

Nr rejestracji

463

Imię i nazwisko

Janusz Gwóźdź

Nazwa podmiotu

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "INSTEL"

Data rejestracji

1996-11-12

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Korzenicka 37

Nr telefonu

(032) 218 94 93

Rodzaj prowadzonej działalności

45.31.A - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.44.A - Malowanie

52.72.Z - Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów  metalowych, farb i szkła

52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona  poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

 


 

Nr rejestracji

465

Imię i nazwisko

Bolesław Kumor

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1996-12-02

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna 54

Teren kraju

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

47

Imię i nazwisko

Józef Marczuk

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1988-09-21

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Średnia 9

Nr telefonu

(032) 218 96 80

Rodzaj prowadzonej działalności

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.42.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

45.43.A - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

 


 

Nr rejestracji

473

Imię i nazwisko

Bronisław Wagstyl

Nazwa podmiotu

P.H.U. "Wagstyl"

Data rejestracji

1997-01-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe, ul. Kowola 1

43-150 Bieruń ul. Wawelska 34

Pszczyna ul. Bolesława Śmiałego 9a

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

45.43.A - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

45.41.Z - Tynkowanie

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.25.D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich

45.43.B - Sztukatorstwo

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.42.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży

52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona  poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.50.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach

52.43.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych

 


 

Nr rejestracji

491

Imię i nazwisko

Antoni Piekorz

Nazwa podmiotu

„AUTO TRAK"

Data rejestracji

1997-05-06

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Świętego Jana 75

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 218 96 24

Rodzaj prowadzonej działalności

74.50.B - Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu 

29.32.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

492

Imię i nazwisko

Grzegorz Bula

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1997-05-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna 69

Postój taxi Tychy

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

60.22.Z - Działalność taksówek osobowych   

85.14.B - Działalność ambulansów wypadkowych

74.50.B - Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu 

 


 

Nr rejestracji

495

Imię i nazwisko

Michał Madej

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1997-05-05

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 81

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

 


 

Nr rejestracji

499

Imię i nazwisko

Janusz Zawadzki

Nazwa podmiotu

FASTBUD  Usługi Ogólnobudowlane

Data rejestracji

1997-07-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Żytnia 4

Nr telefonu

(032) 218 96 10 lub 0 603 203 087

Rodzaj prowadzonej działalności

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.25.D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich

45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

45.41.Z - Tynkowanie

45.42.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

45.44.A - Malowanie

45.43.A - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

52.63.A - Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową

 


 

Nr rejestracji

50

Imię i nazwisko

Józef Polko

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1990-01-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Stalmacha 2

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 218 98 83

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

502

Imię i nazwisko

Grażyna Szyma

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1997-10-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 32

Nr telefonu

(032) 218 90 65

Rodzaj prowadzonej działalności

15.81.A - Produkcja pieczywa

15.81.B - Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych

 


 

Nr rejestracji

503

Imię i nazwisko

Bernard Norek

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1997-09-29

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Nowa 5

Nr telefonu

(032) 218 98 88

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

505

Imię i nazwisko

Eugeniusz Tomala

Nazwa podmiotu

„Transmel”

Data rejestracji

1997-10-13

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Lawendowa 1

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 218 95 16

Rodzaj prowadzonej działalności

45.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.32.Z - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

90.03.Z - Działalność sanitarna i pokrewna

 


 

Nr rejestracji

509

Imię i nazwisko

Grzegorz Lysko

Nazwa podmiotu

ALGAS

Data rejestracji

1998-01-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul.Św. Jana 74

Nr telefonu

(032) 328 93 42

Rodzaj prowadzonej działalności

26.70.Z - Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa

14.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa

70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek

26.66.Z - Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych   

 


 

Nr rejestracji

510

Imię i nazwisko

Alojzy Lysko

Nazwa podmiotu

Kamieniarstwo

Data rejestracji

1998-01-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul.Św. Jana 74

Nr telefonu

(032) 218 92 44

Rodzaj prowadzonej działalności

26.70.Z - Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa

14.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa

70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek

26.66.Z - Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych   

 


 

Nr rejestracji

513

Imię i nazwisko

Lilla Chrobok

Nazwa podmiotu

Sklep Spożywczy

Data rejestracji

1998-01-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Średnia 8

43-220 Bojszowy ul. Gościnna

Nr telefonu

(032) 218 90 56

Rodzaj prowadzonej działalności

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 


 

Nr rejestracji

514

Imię i nazwisko

Danuta Noras

Nazwa podmiotu

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DREWBUD"

Data rejestracji

1998-01-05

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna 77

Nr telefonu

(032) 218 93 75

Rodzaj prowadzonej działalności

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów  metalowych, farb i szkła

52.48.F - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów

52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych   sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

516

Imię i nazwisko

Edyta Wybraniec

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1998-02-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Świętego Jana 72

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

52.48.F - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów

52.47.B - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów  metalowych, farb i szkła

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

 


 

Nr rejestracji

518

Imię i nazwisko

Joanna Pieczka

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1998-02-15

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 41

Nr telefonu

(32) 218 95 00 lub 0 507 122 674

Rodzaj prowadzonej działalności

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów  metalowych, farb i szkła

52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych   sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.44.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

519

Imię i nazwisko

Roman Rogalski

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1998-02-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Korzenicka 80

Nr telefonu

(032) 218 97 39

Rodzaj prowadzonej działalności

45.44.A - Malowanie

45.43.A - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

45.42.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.41.Z - Tynkowanie

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.32.Z - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

 


 

Nr rejestracji

520

Imię i nazwisko

Magdalena Janosz

Nazwa podmiotu

Usługi Transportowe

Data rejestracji

1998-03-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Miedzyrzecze ul. Lisia 70

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 218 93 33

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

522

Imię i nazwisko

Ireneusz Parysz

Nazwa podmiotu

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Data rejestracji

1998-03-16

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Św. Jana 80

Nr telefonu

(032) 218 92 62

Rodzaj prowadzonej działalności

74.20.C - Działalność geodezyjna i kartograficzna 

 


 

Nr rejestracji

529

Imię i nazwisko

Jerzy Kropka

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1998-06-08

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Barwna 11

43-220 Bojszowy ul. Św. Jana 33a

Nr telefonu

(032) 218 95 57

Rodzaj prowadzonej działalności

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 


 

Nr rejestracji

539

Imię i nazwisko

Andrzej Kotajny

Nazwa podmiotu

TRANS-AN

Data rejestracji

1998-11-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Prosta 4

Nr telefonu

(032) 218 99 19

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

543

Imię i nazwisko

Piotr Niemiec

Nazwa podmiotu

"NATURAL LIFE"

Data rejestracji

1998-12-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Św. Jana 11

Nr telefonu

(032) 218 96 23

Rodzaj prowadzonej działalności

52.63.A - Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

93.04.Z - Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

 


 

Nr rejestracji

555

Imię i nazwisko

Bronisław Skapczyk

Nazwa podmiotu

Wulkanizacja

Data rejestracji

1999-02-16

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Jedlińska 14

Nr telefonu

(032) 218 91 32

Rodzaj prowadzonej działalności

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

 


 

Nr rejestracji

557

Imię i nazwisko

Michał Ścierski

Nazwa podmiotu

Blacharstwo Pojazdowe  Pomoc Drogowa

Data rejestracji

1999-03-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Ceglana 19

Nr telefonu

(032) 218 99 35

Rodzaj prowadzonej działalności

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

50.20.B - Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi

 


 

Nr rejestracji

558

Imię i nazwisko

Kazimierz Zimnol

Nazwa podmiotu

„OK-BUD”

Data rejestracji

1999-04-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Jedlińska 69

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

52.63.A - Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

45.42.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 


 

Nr rejestracji

559

Imię i nazwisko

Andrzej Wójcik

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1999-04-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 55

Nr telefonu

(032) 218 90 80

Rodzaj prowadzonej działalności

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.25.A - Stawianie rusztowań  

45.25.D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich

45.41.Z – Tynkowanie

 


 

Nr rejestracji

564

Imię i nazwisko

Ryszard Walter

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1999-05-04

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Gromadzka 12

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 218 97 14

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

571

Imię i nazwisko

Zofia Karbowy

Nazwa podmiotu

P.H.U.  KARBOWY  DRINK  BAR "Nad Potokiem"

Data rejestracji

1999-08-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Jedlina ul. Wolska 2

Nr telefonu

(032) 328 98 23

Rodzaj prowadzonej działalności

55.40.Z - Bary

52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

 


 

Nr rejestracji

578

Imię i nazwisko

Wojciech Szula

Nazwa podmiotu

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe WOJSPED

Data rejestracji

1999-11-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 75

Nr telefonu

0 608 031 879

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

74.87.B - Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

50.10.B - Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych

63.40.C - Działalność pozostałych transportowych agencji wodnych

 


 

Nr rejestracji

580

Imię i nazwisko

Jan Baron

Nazwa podmiotu

P.H.U.  „AGROKOM”

 

Data rejestracji

1999-11-02

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Bociania 7

Nr telefonu

(032) 218 91 99

Rodzaj prowadzonej działalności

01.41.A - Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi 

01.41.B - Działalność usługowa związana z  zagospodarowaniem terenów zieleni

45.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.32.Z - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

90.03.Z - Działalność sanitarna i pokrewna

 


 

Nr rejestracji

585

Imię i nazwisko

Stanisław Liszka

Nazwa podmiotu

PHU - "STANK-MIR"

Data rejestracji

1999-12-15

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Trzcinowa 1

Nr telefonu

(032) 218 98 84

Rodzaj prowadzonej działalności

90.03.Z Działalność sanitarna i pokrewna

 


 

Nr rejestracji

589

Imię i nazwisko

Krystyna Ziobro

Nazwa podmiotu

„ZOJA”

Data rejestracji

2000-02-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Jedlina ul. Skromna 15

Nr telefonu

(032) 218 92 97

Rodzaj prowadzonej działalności

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 


 

Nr rejestracji

591

Imię i nazwisko

Edward Utrata

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

2000-02-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze, ul. Żubrów 10

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 328 94 10

Rodzaj prowadzonej działalności

45.42.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

 


 

Nr rejestracji

597

Imię i nazwisko

Jacek Lysko

Nazwa podmiotu

„FELIX”

Data rejestracji

2000-05-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Sportowa 3

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 328 94 49

Rodzaj prowadzonej działalności

60.23.Z - Transport lądowy pasażerski, pozostały

 


 

Nr rejestracji

599

Imię i nazwisko

Mariusz Uszok

Nazwa podmiotu

Firma Usługowa  MARIO

Data rejestracji

2000-05-25

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Równoległa 13

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

72.50.Z - Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego

74.70.Z - Sprzątanie i czyszczenie obiektów

 


 

Nr rejestracji

6

Imię i nazwisko

Ryszard Łosoń

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1989-02-15

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Kosmonautów 9

Nr telefonu

(032) 218 91 73

Rodzaj prowadzonej działalności

52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

 


 

Nr rejestracji

600

Imię i nazwisko

Jacek Blacha

Nazwa podmiotu

P.P.H.U  "DERFORM"

Data rejestracji

2000-06-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 47

Nr telefonu

(032) 218 90 76

Rodzaj prowadzonej działalności

52.44.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.33.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów  metalowych, farb i szkła

52.47.B - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

52.48.D - Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych

52.48.E - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek

52.48.F - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów

45.33 - Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego  ogrzewania i wentylacyjnych

45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

45.33.C - Wykonywanie instalacji gazowych

45.34.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

45.44.A - Malowanie

45.45.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

52.63.A - Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową

 


 

Nr rejestracji

615

Imię i nazwisko

Adam Jańta

Nazwa podmiotu

F.H.U. "ADBUT"

Data rejestracji

2000-10-02

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 53

Nr telefonu

0 608 139 157

Rodzaj prowadzonej działalności

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

50.10.B - Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych

52.43.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych

52.42.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

55.40.Z - Bary

55.30.B - Placówki gastronomiczne pozostałe

 


 

Nr rejestracji

62

Imię i nazwisko

Teresa   Saternus

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1990-06-15

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 32

Nr telefonu

(032) 218 92 77

Rodzaj prowadzonej działalności

52.27.B - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w  wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

621

Imię i nazwisko

Jacek Pinocy

Nazwa podmiotu

Pinocy Jacek – handel Wielobranżowy

Data rejestracji

2001-01-02

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Pancerniaków 69

Nr telefonu

(032) 218 90 47

Rodzaj prowadzonej działalności

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 


 

Nr rejestracji

623

Imię i nazwisko

Marek Zawisza

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

2001-02-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 125

Nr telefonu

0 602 374 505

Rodzaj prowadzonej działalności

52.72.Z - Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

 


 

Nr rejestracji

630

Imię i nazwisko

Władysław Frączek

Nazwa podmiotu

Zakład Izilacyjno Montażowy "ZIM" SC. Łukasz Szymański Władysław Frączek

Data rejestracji

2001-02-28

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna 61a

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.25.A - Stawianie rusztowań  

45.32.Z - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

 


 

Nr rejestracji

635

Imię i nazwisko

Barbara Czyrwik

Nazwa podmiotu

F.U.H. "C.P - JEANS" s.c.

Data rejestracji

2001-03-15

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Gromadzka 21

Katowice  Bazar "Załęże"

Nr telefonu

(032) 218 93 67

Rodzaj prowadzonej działalności

51.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

52.42.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży

 


 

Nr rejestracji

636

Imię i nazwisko

Łukasz Czyrwik

Nazwa podmiotu

F.U.H. "C.P - JEANS" s.c.

Data rejestracji

1998-12-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Gromadzka 21

Katowice  Bazar "Załęże"

Nr telefonu

(032) 218 93 67

Rodzaj prowadzonej działalności

51.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

52.42.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży

 


 

Nr rejestracji

641

Imię i nazwisko

Jan Jasiński

Nazwa podmiotu

TRANSBUS" S.C.

Data rejestracji

1997-11-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Korzenicka 15

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 218 93 64

Rodzaj prowadzonej działalności

60.23.Z - Transport lądowy pasażerski, pozostały

 


 

Nr rejestracji

642

Imię i nazwisko

Anna Rogalska

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

1990-12-05

Adres prowadzenia działalności

43-150 Bieruń ul. Chemików 37

Nr telefonu

(032) 216 05 54

Rodzaj prowadzonej działalności

52.31.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych

 


 

Nr rejestracji

644

Imię i nazwisko

Teresa Marczuk

Nazwa podmiotu

TRANSBUS" S.C.

Data rejestracji

1998-05-04

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 41

Nr telefonu

(032) 218 96 80

Rodzaj prowadzonej działalności

52.41.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych

52.44.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

645

Imię i nazwisko

Elżbieta Fortuna-Bujas

Nazwa podmiotu

Gabinet Stomatologiczny

Data rejestracji

2001-04-02

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 100

Lędziny, ul. Łanowa 5

Nr telefonu

0 608 351 178

Rodzaj prowadzonej działalności

5.13.Z - Praktyka stomatologiczna

 


 

Nr rejestracji

646

Imię i nazwisko

Marian Bujas

Nazwa podmiotu

Gabinet Stomatologiczny

Data rejestracji

2001-04-02

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 100

Lędziny, ul. Łanowa 5

Nr telefonu

0 601 536 291

Rodzaj prowadzonej działalności

5.13.Z - Praktyka stomatologiczna

 


 

Nr rejestracji

648

Imię i nazwisko

Józef Biolik

Nazwa podmiotu

F.U.T  "BIO-TAR"

Data rejestracji

1999-08-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Cichy Kącik 25

Teren kraju

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.A - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

90.03.Z - Działalność sanitarna i pokrewna

01.41.A - Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi 

45.45.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

90.02.Z - Gospodarowanie odpadami

 


 

Nr rejestracji

650

Imię i nazwisko

Kazimierz Targiel

Nazwa podmiotu

F.U.T  "BIO-TAR"

Data rejestracji

2001-04-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Barwna 48a

Teren kraju

Nr telefonu

0 607 232 696

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.A - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

90.03.Z - Działalność sanitarna i pokrewna

01.41.A - Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi 

45.45.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

90.02.Z - Gospodarowanie odpadami

 


 

Nr rejestracji

651

Imię i nazwisko

Zbigniew Komraus

Nazwa podmiotu

DAWIDEX

Data rejestracji

2000-08-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Gromadzka 16

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

45 - Budownictwo

51- Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem

handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami

52 - Handel detaliczny,  z  wyłączeniem  sprzedaży

pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa

artykułów użytku osobistego i domowego

36.1-  Produkcja mebli

60.2 - Transport lądowy pozostały

28 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych,

z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 


 

Nr rejestracji

652

Imię i nazwisko

Katarzyna Doktor

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

2001-04-02

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Szeroka 7

43-150 Bieruń ul. Bojszowska

Nr telefonu

0 609 465 140

Rodzaj prowadzonej działalności

51.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 


 

Nr rejestracji

653

Imię i nazwisko

Józef Kuźnik

Nazwa podmiotu

„ELEKTRON” S.C.

Data rejestracji

1997-01-02

Adres prowadzenia działalności

Pszczyna ul. Rynek 16

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 182

Nr telefonu

(032) 218 91 96

Rodzaj prowadzonej działalności

52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych   sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 


 

Nr rejestracji

654

Imię i nazwisko

Roman Kuźnik

Nazwa podmiotu

„ELEKTRON” S.C.

Data rejestracji

1997-01-02

Adres prowadzenia działalności

Pszczyna ul. Rynek 16

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 182

Nr telefonu

(032) 218 94 34

Rodzaj prowadzonej działalności

52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych   sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 


 

Nr rejestracji

655

Imię i nazwisko

Henryk Kuźnik

Nazwa podmiotu

P.W. "RHJ Kuźnik"  S.C.

Data rejestracji

1991-10-24

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Górnośląska 15

43-220 Bojszowy ul. Gwardzistów 19

Nr telefonu

(032) 218 92 21

Rodzaj prowadzonej działalności

51.90.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa

45.31.B - Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

 


 

Nr rejestracji

656

Imię i nazwisko

Józef Kuźnik

Nazwa podmiotu

P.W. "RHJ Kuźnik"  S.C.

Data rejestracji

1991-10-24

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Górnośląska 15

43-220 Bojszowy ul. Gwardzistów 19

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

51.90.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa

45.31.B - Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

 


 

Nr rejestracji

658

Imię i nazwisko

Irena Gembołyś

Nazwa podmiotu

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "GW PLAST"

Data rejestracji

1996-05-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 26

Nr telefonu

(032) 218 93 73

Rodzaj prowadzonej działalności

26.26.Z - Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych

51.52.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

51.90.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa

 


 

Nr rejestracji

659

Imię i nazwisko

Barbara Kropka

Nazwa podmiotu

BP SERVICE CENTER

Data rejestracji

1998-05-15

Adres prowadzenia działalności

43-100 Tychy ul. Kopernika 11

Oświęcim ul. Nideckiego 31

Nr telefonu

(032) 843 46 00

Rodzaj prowadzonej działalności

50.30.B - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

50.50.Z - Sprzedaż detaliczna paliw

50.20.B - Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów  alkoholowych i bezalkoholowych

52.47.B - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

55.30.B - Placówki gastronomiczne pozostałe

92.71.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

 


 

Nr rejestracji

660

Imię i nazwisko

Zbigniew Kropka

Nazwa podmiotu

BP SERVICE CENTER

Data rejestracji

1998-05-15

Adres prowadzenia działalności

43-100 Tychy ul. Kopernika 11

Oświęcim ul. Nideckiego 31

43-220  Świerczyniec ul. Barwna 58

Nr telefonu

(032) 217 46 99

Rodzaj prowadzonej działalności

50.30.B - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

50.50.Z - Sprzedaż detaliczna paliw

50.20.B - Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów  alkoholowych i bezalkoholowych

52.47.B - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

55.30.B - Placówki gastronomiczne pozostałe

92.71.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

74.50.B - Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu 

 


 

Nr rejestracji

662

Imię i nazwisko

Marian Trefoń

Nazwa podmiotu

"TREF-PLAST" s.c. Przed. Prod.-Uslugowo Handlowe Eksport-Import Andrzej Trefon Marian Trefon

Data rejestracji

1999-08-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe, ul. Ruchu Oporu 79

43-220 Bojszowy Nowe, ul. Korzenicka 29

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

25.24.Z - Produkcja pozostałych wyrobów  z tworzyw sztucznych

22.15.Z - Działalność wydawnicza pozostała

22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

663

Imię i nazwisko

Andrzej Trefoń

Nazwa podmiotu

"TREF-PLAST" s.c. Przed. Prod.-Uslugowo Handlowe Eksport-Import Andrzej Trefon Marian Trefon

Data rejestracji

1999-08-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe, ul. Korzenicka 43

43-220 Bojszowy Nowe, ul. Korzenicka 29

Pszczyna, ul. Tkacka 7

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

25.24.Z - Produkcja pozostałych wyrobów  z tworzyw sztucznych

22.15.Z - Działalność wydawnicza pozostała

22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

665

Imię i nazwisko

Sylwia Kobielska

Nazwa podmiotu

UNIWER S.C.

Data rejestracji

1992-11-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Graniczna 2

Lędziny ul. Hołdunowska 5

Nr telefonu

0 501 424 777

Rodzaj prowadzonej działalności

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

52.72.Z - Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

50.20 - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa

50.30 - Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

45.3 - Wykonywanie instalacji budowlanych

74 - Działaność gospodarcza pozostała

51 - Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem

handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami

 


 

Nr rejestracji

668

Imię i nazwisko

Michał Borkowy

Nazwa podmiotu

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BORIM"

Data rejestracji

2001-06-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 41a

Nr telefonu

(032) 218 87 20

Rodzaj prowadzonej działalności

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

50.30.A - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

50.30.B - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

50.50.Z - Sprzedaż detaliczna paliw

51.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

51.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana

51.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

51.51.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona  poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

60.24.A - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

63.21.Z - Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała

67.13.Z - Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

71.10.Z - Wynajem samochodów osobowych 

71.21.Z - Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

71.32.Z - Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych

74.14.A - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.14.B - Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

74.40.Z - Reklama

74.8 - Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana

93.05.Z - Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej

niesklasyfikowana

74.70.Z - Sprzątanie i czyszczenie obiektów

50.10.B - Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych

50.10.A - Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych

 


 

Nr rejestracji

669

Imię i nazwisko

Eugeniusz Berner

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

2001-05-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna 64

43-100 Tychy  -  market budowlany  OBI

Nr telefonu

(032) 328 94 18

Rodzaj prowadzonej działalności

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona  poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

67

Imię i nazwisko

Rajmund Kucz

Nazwa podmiotu

Usługi Transportowe

Data rejestracji

1990-08-20

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Jedlińska 98

Teren kraju

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

671

Imię i nazwisko

Franciszek Węgrzynek

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

2001-05-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Jedlińska 54

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

93.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

 


 

Nr rejestracji

672

Imię i nazwisko

Joanna Jurowicz-Parszewska

Nazwa podmiotu

„Studio Jurowicz”

Data rejestracji

2002-03-04

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Mokra 2

43-100 Tychy ul. Damrota 66

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

93.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

74.20.A - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

52.33.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

51.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

 


 

Nr rejestracji

676

Imię i nazwisko

Sylwia Rudyk

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

2001-09-01

Adres prowadzenia działalności

Katowice - Kostuchna ul. Boya Żeleńskiego 78

Place targowe kraju

Nr telefonu

0 504 054 367

Rodzaj prowadzonej działalności

52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa

 


 

Nr rejestracji

679

Imię i nazwisko

Piotr Golus

Nazwa podmiotu

Firma Handlowa Piotr Golus

Data rejestracji

2001-11-02

Adres prowadzenia działalności

43-220 Świerczyniec ul. Barwna 49

43-225 Wola, ul. Sosnowa 5/1

Nr telefonu

0 697 439 467

Rodzaj prowadzonej działalności

33.10.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny

51.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych

51.55.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

51.90.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.31.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych

52.32.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i

ortopedycznych

52.33.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona  poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

65.23.Z - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

93.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

93.05.Z - Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej

niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

68

Imię i nazwisko

Hubert Kostka

Nazwa podmiotu

Stolarstwo

Data rejestracji

1990-09-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Sierpowa 14

Nr telefonu

(032) 218 95 59

Rodzaj prowadzonej działalności

20.30.Z - Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

36.11.Z - Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia

36.12.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała

36.13.Z - Produkcja mebli kuchennych

36.14.A - Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej

36.14.B - Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli

45.42.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

45.43.A - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

 


 

Nr rejestracji

681

Imię i nazwisko

Aleksandra Berner

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

2001-12-01

Adres prowadzenia działalności

Punkt stały Market OBI Al. Bielska 109

Nr telefonu

(032) 328 94 18

Rodzaj prowadzonej działalności

52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona  poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

 


 

Nr rejestracji

684

Imię i nazwisko

Adam Balura

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

2002-01-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 140

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 219 99 65

Rodzaj prowadzonej działalności

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 


 

Nr rejestracji

685

Imię i nazwisko

Leon Piekorz

Nazwa podmiotu

Usługi Transportowe

Data rejestracji

2002-02-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Jedlińska 39

Teren kraju

Nr telefonu

(032) 780 46 22

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

74.50.B - Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu 

 


 

Nr rejestracji

690

Imię i nazwisko

Remigiusz Kanik

Nazwa podmiotu

Towarowy Transport Drogowy 

Data rejestracji

2002-03-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Żytnia 22

Kraj i zagranica

Nr telefonu

(032) 218 96 86

Rodzaj prowadzonej działalności

60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

 


 

Nr rejestracji

694

Imię i nazwisko

Renata Wojtala

Nazwa podmiotu

FHU  "JANPOL"

Data rejestracji

2004-12-20

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Cichy Kącik 25

Lędziny ul. Pokoju 4

43-220 Bojszowy Nowe ul.Sierpowa  39

Nr telefonu

(032) 219 99 76

Rodzaj prowadzonej działalności

51.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

26.61.Z - Produkcja betonowych wyrobów budowlanych

29.41.B - Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych

36.14.A - Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej

37.10.Z - Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom

37.20.Z - Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane

45.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.25.B - Roboty związane z fundamentowaniem

45.25.D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich

45.31.A - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

45.31.B - Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

45.32.Z - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego  ogrzewania I wentylacyjnych

45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

45.41.Z - Tynkowanie

45.42.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

45.43.A - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

45.44.A - Malowanie

50.10.B - Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

50.30.B - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

50.50.Z - Sprzedaż detaliczna paliw

51.13.Z - Działalność agentów zajmujących  się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

51.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

51.57.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw

52.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa

52.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków

52.24.Z - Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich I cukierniczych

52.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów  alkoholowych I bezalkoholowych

52.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych

52.27.A - Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich i jaj, w wyspecjalizowanych sklepach

52.27.B - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w  wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.32.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i

ortopedycznych

52.42.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży

52.44.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego I artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów  metalowych, farb i szkła

52.47.A - Sprzedaż detaliczna książek

52.47.B - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

52.48.A - Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego

52.48.F - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów

52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych   sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.50.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów

 


 

Nr rejestracji

695

Imię i nazwisko

Janusz Wojtala

Nazwa podmiotu

FHU  "JANPOL"

Data rejestracji

2004-03-01

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy Nowe ul. Cichy Kącik 25

Lędziny ul. Pokoju 4

43-220 Bojszowy Nowe ul.Sierpowa  39

Nr telefonu

(032) 218 99 76

Rodzaj prowadzonej działalności

51.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

26.61.Z - Produkcja betonowych wyrobów budowlanych

29.41.B - Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych

36.14.A - Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej

37.10.Z - Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom

37.20.Z - Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane

45.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.25.B - Roboty związane z fundamentowaniem

45.25.D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich

45.31.A - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

45.31.B - Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

45.32.Z - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego  ogrzewania I wentylacyjnych

45.33.B - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

45.41.Z - Tynkowanie

45.42.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

45.43.A - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

45.44.A - Malowanie

50.10.B - Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych

50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

50.30.B - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

50.50.Z - Sprzedaż detaliczna paliw

51.13.Z - Działalność agentów zajmujących  się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

51.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

51.57.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

52.11.Z - Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw

52.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa

52.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków

52.24.Z - Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich I cukierniczych

52.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów  alkoholowych I bezalkoholowych

52.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych

52.27.A - Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich i jaj, w wyspecjalizowanych sklepach

52.27.B - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w  wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.32.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i

ortopedycznych

52.42.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży

52.44.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego I artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów  metalowych, farb i szkła

52.47.A - Sprzedaż detaliczna książek

52.47.B - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

52.48.A - Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego

52.48.F - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów

52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych   sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.50.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach

52.62.B - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów

 


 

Nr rejestracji

699

Imię i nazwisko

Bogusława Hachuła

Nazwa podmiotu

"UPOMINEK"

Data rejestracji

2002-03-22

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Równa 1

Teren kraju

Nr telefonu

 

Rodzaj prowadzonej działalności

45 - Budownictwo

74.20.A - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

25 - Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw

sztucznych

 


 

Nr rejestracji

700

Imię i nazwisko

Stanisława Piekorz

Nazwa podmiotu

"UPOMINEK"

Data rejestracji

2002-04-12

Adres prowadzenia działalności

43-220 Bojszowy ul. Równa 24

Nr telefonu

(032) 328 95 23

Rodzaj prowadzonej działalności

52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

52.48.F - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów

 


 

Nr rejestracji

701

Imię i nazwisko

Lucjan Stol

Nazwa podmiotu

 

Data rejestracji

2002-04-10

Adres prowadzenia działalności

Bojszowy Nowe ul. Cichy Kącik 50 43-220 Bojszowy

Nr telefonu

0 696 095 105

Rodzaj prowadzonej działalności

29.24.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

31.20.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej

45.31.A - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

45.31.B - Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

45.31.D - Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych

 


 

Nr rejestracji

703

Imię i nazwisko

Marcin Mrzyk

Nazwa podmiotu

Towarowy Transport Drogowy

Data rejestracji

2002-06-03

Adres prowadzenia działalności